รายชื่อผู้เข้าอบรม iSEC 3
วันที่ 20 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:30 - 16:30 น.
ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.


ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านเทคนิค) รุ่นที่ 3

อันดับที่ ชื่อ - นามสกุล บริษัท
1 กฤษณพงศ์ ช่วยชู ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทยจำกัด
2 จิตรกร จุฑากาญจน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3 จีรวรรณ ปิ่นตุรงค์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4 เจตนิพัทธ์ ดาภา RIS Company
5 เจษฎา คันธมาลา ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ศูนย์ทรู ทาวเวอร์)
6 เฉลิมพันธ์ พงษ์ประพัฒน์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
7 ชลทิตย์ รุจิพืช Sky Commercial.co.,ltd
8 ชูศิลป์ บุตรโลหะกร บมจ.ทีโอที
9 ณัฐพงศ์ ศิราวดี PTT ICT Solutions
10 ณัฐพล ชึขุนทด S-Forensics International
11 ดำรงศักดิ์ พรมชาติ บริษัท เพย์สบาย จำกัด
12 น.ท. จเด็ด คูหะก้องกิจ กองบัญชาการกองทัพไทย
13 นัศรี สันหีม Islamic Bank of Thailand
14 บัญชา เกิดมีสุข True Intenet Data Center
15 บุพกรณ์ ศิริวุฒิกุล Enterprise Open Source Solution Co., Ltd.
16 พรเชษฐ์ ครุฆวิมาน Mudman Co.,Ltd.
17 พีรพงษ์ วงศ์บุตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18 พุทธิมงคล บำรุงพิพัฒนพร S-Generation Company Limited
19 ภุชงค์ งามเหมาะ มายด์เทอร่า
20 มานิต สาธิตสมิตพงษ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 วสันต์ วุฒิกุลประพันธ์ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
22 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภานุมาศ พระพินิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
23 ว่าที่ เรือตรี วิศรุตย์ ปราชญานุสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพไทย
24 ศรัณยู ฮันตระกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
25 อรุณี ตรีฤทธิวิทยา บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
26 อลิสา ส่งพุทธิพงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
27 Ake Veeraolansit Fujitsu System Business
28 Kritsada Muenpakdee Ricoh Thailand
29 Nuttawat Apiaekpathom IBM Solutions Delivery Company Limited (Thailand)
30 Smith Nanakhon Orioninvestigation Co.,Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านการบริหารจัดการ) รุ่นที่ 3

อันดับที่ ชื่อ - นามสกุล บริษัท
1 กนกวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
2 กอบกุล ถิรายันติกุล Charoen Pokphand Foods PCL
3 กังสดาล ศรีสุวรรณพัฒน์ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
4 กิตติ พรวิชุลดา CP trading group
5 จิราพรรณ เจนวิกย์กิจ RIS Company
6 ชูศิลป์ บุตรโลหะกร บมจ.ทีโอที
7 ฐิติพร คุณกรสิริ IT Survive Ltd.,Part.
8 ธนาสิน จิตแก้ว PTT ICT Solutions
9 ธรรมรัตน์ สวัสดิ์วงศ์ S-Forensics International
10 น.ท. ปรัชญา อินทรพานิชย์ กองบัญชาการกองทัพไทย
11 น.อ. อานนท์ เชิญธงไชย กองบัญชาการกองทัพไทย
12 นุจรี เพ็ชรมาลี บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
13 ปนิตา มักประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14 ประกลกฤษ แสงชูวงศ์ ธนาคาร ทหารไทย
15 พจนาท รัตนนิตย์ Mudman Co.,Ltd.
16 พลเสฏฐ์ คงงาม UBE
17 วรรวิภา ท่าพระนา บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
18 วศินี หนุนภักดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 สมบัติ ชั้นอินทร์งาม Islamic Bank of Thailand
20 สิทธิกร แสงรัตนพิทักษ์ มายด์เทอร่า จำกัด
21 สุตพันธ์ เจริญทองตระกูล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
22 สุมาศ กันจินะ S-Generation Company Limited
23 สุรศักดิ์ สกุลยามัญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24 อมรรัตน์ ชมดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25 อรรณพ ดำรงพาณิชกิจ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
26 อักกสิทธิ์ พรหมมา ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ศูนย์ทรู ทาวเวอร์)
27 อัจฉราพรรณ โพธิชัย โรงพยาบาลศิริราช
28 Theerawat Singpanna Orioninvestigation Co.,Ltd.

Copyright ©2008-2010 TISA ( Thailand Information Security Association ) www.tisa.or.th